Vũ Thịnh Trường
Position: Chief
Phone: +84 33 319 2197
Email: vuthinhtruong@dntu.edu.vn

 

Phan Ngọc Bình
Position: Deputy
Phone:
Email: phanngocbinh@dntu.edu.vn
Lê Thị Hạnh
Position: Staff
Phone: +84 90 258 86 24
Email: lethihanh@dntu.edu.vn
Phan Võ Quỳnh Như
Position: Staff
Phone: +84 966 339 228
Email: nhuphan@dntu.edu.vn
Triệu Huỳnh Mai Hương
Position: Staff
Phone: 
Email: trieuhuynhmaihuong@dntu.edu.vn
Nguyễn Hoàng Yến Nhi
Position: Staff
Phone:
Email: nguyenhoangyennhi@dntu.edu.vn